За нас

„Съюз на младите юристи” е национална неправителствена организация – сдружение с нестопанска цел в обществена полза, обединяваща както студенти по специалността „Право”, така и вече завършили и практикуващи млади юристи.

Целите които организацията си е поставила са да защитава и отстоява правата и професионалните интереси на младите юристи в България, да работи за утвърждаване и развитие на юридическата професия, както и да се превърне в своеообразен мост между правната науката и юридическа практика, участвайки активно в обществения живот на страната и сътрудничейки си с всички държавни институции и правни организации.

Учреден на 02.06.2016 г. „Съюзът на младите юристеи” към момента има членове в областите София, Варна, Велико Търново, Пловдив, Русе и Благоевград, като в края на 2016-та година бе учреден клон на организацията във Велико Търново, а в през май 2017г. в Русе. Предстоят да бъдат учредени клонове на организацията във Варна, Пловдив, Бургас и Благоевград. Съюз на младите юристи е член на гражданският съвет към Висшия съдебен съвет, както и колективен член на Съюз на юристите в България.

„Съюзът на младите юристи” е естественото продължение на нашата енергия и стремежи за подобряване и усъвършенстване на българската правна система съобразявайки я с изискванията на нашето съвремие. Чрез работата си в организацията ние младите юристи сме си поставили отговорната задача да подпомагаме всички колеги в не лекия път на професионална квалификация и израстване, както и да създаваме необходимите условия за добрия междуинституционален диалог и обединяване усилията на младите юристи с профисионализма и опита на доказани специалисти в правната сфера.