Устав

Съюз на младите юристи – устав

 

У С Т А В
НА СДРУЖЕНИЕ ”СЪЮЗ НА МЛАДИТЕ ЮРИСТИ”

Настоящият устав регламентира основните устройствени правила, организационната структура, правата, задълженията и отговорностите на членовете, целта на дейността, средствата за нейното постигане и органите за управление на Сдружение „СЪЮЗ НА МЛАДИТЕ ЮРИСТИ“, наричано по-долу за краткост „Сдружението“.

 

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 Статут:

Чл. 1. (1) Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното събрание.

(2) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

(3) Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на Дружеството.

(4) Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.

Наименование:

Чл. 2. (1) Наименованието на сдружението е “СЪЮЗ НА МЛАДИТЕ ЮРИСТИ“ което се изписва на български език, а при необходимост и на латиница: „UNION OF YOUNG JURISTS“.

(2) Наименованието на сдружението, заедно с адреса за  кореспонденция се посочват във всички документи от кореспонденцията на сдружението.

(3) Наименованието на клоновете на сдружението се образува като към наименованието на сдружението се добавя указанието „клон“ и населеното място, където е седалището на клона. Към наименованието на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

 Седалище и адрес на управление:

Чл. 3. Седалището и адресът на сдружението са: Република България, Област София, гр. София, район Триадица , ул. “Нишава” № 119

 Срок:

Чл. 4. Сдружението се образува с неограничен срок.

 Определяне на дейността:

Чл. 5. Сдружението осъществява дейност в обществена полза.

Предмет на дейност:

 Чл. 6. Предметът на дейност на сдружението е в съответствие с целите на сдружението и съобразно предвидените в този Устав средства за постигането им, включително чрез всякакви позволени от закона сделки /без такива, за които законът изисква особена организационна форма или специален лицензионен режим/.

Основни цели на сдружението:

Чл. 7. Основни цели на сдружението са:

 1. Да осъществява научно-изследователска дейност, подпомагаща изграждането на професионални и практически умения у младите юристи;
 2. Да осъществява партньорство с държавните и обществени структури за утвърждаване на добрите практики в областта на правото за повишаване качеството на работа на всички нива и субекти, имащи отношение към проблемите на правото;
 3. Да осъществява международна дейност по въпроси от своята сфера на дейност;
 4. Да предлага информация за стажантски програми, организирани от различни национални и международни институции и да подпомага своите членове за участието им в тях;
 5. Да осъществява комуникация с подобни организации от други държави и населени места в България.
 6. Да подпомага развитието на гражданското общество и приобщаване на младите хора към неговите демократични ценности и принципи и стимулиране на свободният обмен на идеи и информация, интелектуални ценности и модели на сътрудничество.
 7. Да противодейства и извършва превенция на негативните явления в правната сфера .
 8. Да подпомага развитието на качествено и приложимо в практиката образование и квалификация на младите хора..
 9. Да извършва младежки дейности и предоставя услуги на младите хора.
 10. Да ангажира младите хора с обществено значими проблеми и каузи.
 11. Да улеснява връзките между всички юристи и организации на юристите;
 12. Да подпомага обмяната на информация между членовете на сдружението относно упражняване на юридическата професия;
 13. Генериране на съвместни идеи и инициативи за защита на професионалните интереси и правата на юристите;
 14. Да спомага за утвърждаване на професията „юрист” и изграждане на положителен имидж в обществото;
 15. Да извършва всяка друга общественополезна дейност спомагаща подобряване условията и качеството на живот в обеството.

Средства за постигане на целите на сдружението:

Чл. 8. Средствата, с които сдружението ще постига своите цели, са:

 1. Организиране и провеждане на консултации, семинари, срещи, проучвания, кръгли маси, симпозиуми, конференции, конгреси, форуми, школи, лагери, работни срещи, масови прояви – фестивали, концерти, представления и конкурси и други за развитието и решаването на практически и организационни проблеми, свързани с основните цели и задачи;
 2. Рекламна и издателска дейност, съставяне, издаване и разпространяване на специализирани помагала и други печатни и/ или електронни, аудио-видео и мултимедийни носители във връзка с основните цели на Сдружението;
 3. Организиране на концерти, изложби и радио и телевизионни предавания и други мероприятия, съобразно целите на Сдружението;
 4. Организиране и провеждане на екологични, културни, спортни, социални и художествени мероприятия, свързани с основните цели и задачи на Сдружението;
 5. Разработване, финансиране и управление на проекти;
 6. Консултантска дейност, включително с местни и чуждестранни инвеститори в областта на науката, правото, образованието, културата, социалните дейности, здравеопазването, екологията и всички други обществени сектори;
 7. Списване и издаване на книги, научни журнали, вестници, които имат връзка с предмета на научните интереси и дейности на сдружението;
 8. Създаване и поддръжка на интернет страници, интернет портали,страници в социалните медии и мрежи и др;
 9. Утвърждаването на юридическата професия, разработване на нови учебни планове, курсове, семинари и обучения и превръщането й във все по-желана от студентите специалност;
 10. Иницииране и поддържане на връзки с чуждестранни организации на юристи, асоцииране, обмяна на опит, международно и транс-гранично сътрудничество;
 11. Учредяване на годишни награди в областта на правото;
 12. Повишаване на първоначалната и последващата професионална квалификация на младите юристи през цялото време на практикуване на юридическата професия;
 13. Други, незабранени от законите в страната цели, определени с решение на Общото събрание.
 1. ЧЛЕНСТВО

Членски права и задължения:

Чл. 9. (1) Членуването в сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат физически и юридически лица.

(2) Член на сдружението може да бъде всяко юридическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.

(3) Член на сдружението може да бъде всяко пълнолетно лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав, плаща редовно членския си внос, е на възраст до 40 години и има завършено висше юридическо образование или към момента е студент по специалност „Право”.

Чл. 10. Всеки член на сдружението има право:

 1. да участвува в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание;
 2. да бъде избиран в неговите органи на управление;
 3. да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управление;
 4. да бъде информиран за дейността на сдружението;
 5. да се ползува от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му.

Чл. 11. Всеки член на сдружението е длъжен:

 1. да внася ежемесечно членския си внос;
 2. да спазва Устава на сдружението и да работи за постигане на неговите цели;
 3. да работи за увеличаване на имуществото на сдружението и издигане на неговия обществен авторитет.

Чл. 12. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членски права може да бъде предоставено на другиму чрез упълномощаване с пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Придобиване на членство:

Чл. 13. Членовете на сдружението се приемат от Общото събрание. Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет, който разглежда молбата задължително в едномесечен срок и внася кандидатурата в Общото събрание. Приемането на членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство.

Прекратяване на членство:

Чл. 14. (1) Членството се прекратява:

 1. с едностранно волеизявление до сдружението;
 2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
 3. с изключване;
 4. с прекратяването на юридическото лице – член на сдружението;
 5. при отпадане.

(2) При прекратяване на членството, имуществените отношения между бившия член или правоприемниците му и сдружението се уреждат след приемане на годишния финансов отчет от общото събрание. В случай на непогасени задължения на бившия член към сдружението се извършва прихващане от вземанията му от сдружението. Определяне на размера на вземането се извършва по реда на чл. 15, ал. 1 от настоящия устав.

(3) Решението за изключване се взема от Управителния съвет на Сдружението при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на сдружението.

(4) Отпадането на членство е налице, когато има системно невнасяне на членски внос и неучастие в дейността на сдружението. Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството.

III. ИМУЩЕСТВО

Имущество:

Чл. 15. Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, парични средства, имуществени вноски от членовете, вземания и други права в зависимост от действуващите нормативни актове.

Източници на средства на сдружението:

Чл. 16. (1) Всички членове на сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под формата на членски внос. Членският внос е в размер на 1 лев и се заплаща всеки месец. Срокът за внасянето на членския внос е до 10 число на месеца, следващ този, за който се отнася. Върху просрочения членски внос се дължи лихва, равняваща се на основния лихвен процент, определен от БНБ.

(2) Членовете на сдружението могат да му предоставят парични средства под формата на заем или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем.

(3) Сдружението в лицето на Управителния съвет може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.

Стопанска дейност:

Чл. 17. (1) Сдружението извършва следната допълнителна стопанска дейност, свързана с основния му предмет: организиране и провеждане на обучителни курсове, семинари, лектории, кръгли маса, конференции; организиране на музикални и спортни мероприятия, ревюта, изложби и конкурси на местно, регионално и национално равнище; рекламна и издателска дейност; сделки с интелектуална собственост, консултиране, информационно и фирмено посредничество; отдаване под наем; предоставяне на услуги, свързани с информационни и комуникационни технологии и офис услуги; реализиране на други дейности, свързани с постигане целите на Сдружението, допустими от националното законодателство. Средствата, получавани от тази дейност се използват за постигане на определените в настоящия Устав цели.

(2) Приходите от допълнителната стопанска дейност, която се регулира от нормативните разпоредби на Търговския закон, се използват за осъществяване и постигане на поставената пред Сдружението цел. Сдружението не разпределя печалба.

(3) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на сдружението.

 

 1. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на сдружението:

Чл. 18. Органите на сдружението са Общото събрание и Управителният съвет.

Общо събрание:

Чл. 19. В Общото събрание участват всички членове на сдружението. Членовете на сдружението участват в Общото събрание лично или чрез представител.

Чл. 20. (1) Членовете – юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.

(2) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.

(3) Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.

(4) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

(5) Пълномощниците могат да представляват само един член на Общото събрание.

Чл. 21.Общото събрание:

 1. изменя и допълва Устава на сдружението;
 2. приема други вътрешни актове;
 3. преобразува и прекратява сдружението;
 4. приема и изключва членове;
 5. избира и освобождава Председателят и членовете на Управителния Съвет;
 6. назначава и освобождава регистрирани одитори;
 7. одобрява годишния финансов отчет;
 8. назначава ликвидаторите при прекратяване на сдружението, освен в случай на несъстоятелност;
 9. разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на членство;
 10. взема решение за откриване и закриване на клонове;
 11. приема основните насоки и програми за дейността на сдружението;
 12. приема бюджета на сдружението;
 13. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос;
 14. приема отчета за дейността на Управителния съвет;
 15. отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и Устава на сдружението.

Чл. 22. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно – редовно Общо събрание. Първото общо събрание може да се проведе най-късно 11 месеца след учредяване на сдружението.

(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет – извънредно Общо събрание.

Чл. 23. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свиква по искане на една трета от членовете на сдружението.

(2) Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общо събрание Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

(3) Свикването се извършва чрез покана поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението.

(4) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(5) Времето от публикуване на съобщението до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

Чл. 24. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на сдружението най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки член безплатно.

Чл. 25. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

(2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.

Чл. 26. Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове. При липса на кворум Управителният съвет насрочва ново заседание в срок един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на членовете.

Чл. 27. Всички членове имат право на един глас.

Чл. 28. Член или негов представител не може да участва в гласуването за:

 1. предявяване на искове срещу него;
 2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към сдружението;
 3. при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително.

Чл. 29. (1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от присъстващите.

(2) За решенията по чл. 21, т. 1 и т. 3 се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите.

Чл. 30. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

Чл. 31. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

Управителен съвет:

Чл. 32. (1) Управителния съвет на Сдружението е в състав от 5 (пет) члена, които са членове на сдружението.

(2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 5 (пет) години.

(3) Член на Управителния съвет може да бъде и юридическо лице – член на сдружението, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено физическо лице.

Чл. 33. (1) Членовете на Управителния съвет или физическите лица, които представляват юридически лица, членове на Съвета, трябва да:

 1. имат постоянно местоживеене в страната;
 2. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

Чл. 34. Управителният съвет:

 1. управлява Сдружението, като определя обема на представителната власт на Председателя, и всеки от членовете на УС;
 2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
 3. взема решения за разпореждане с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на Устава;
 4. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
 5. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението;
 6. подготвя и внася в Общото събрание план и стратегия за дейността на Сдружението за следващата година;
 7. определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;
 8. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган на Сдружението;
 9. свиква Общото събрание;
 10. създава, преобразува и закрива постоянни и временни комисии на Сдружението и утвърждава правилниците им;
 11. определя щата на Сдружението;
 12. взема решения за сключване на договори с физически и юридически лица;
 13. търси възможности за осигуряване на допълнителни приходоизточници;
 14. взема решение за стартирането и прекратяването на всяка дейност на Сдружението;
 15. взема решения за разкриване на помощни и стопански дейности;
 16. взема решение за участие в други организации;
 17. вземането на решение за предложение пред Общото събрание за създаване на клон;

Чл. 35. (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил. Присъствуващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.

Чл. 36. Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на сдружението при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Отговорност на членовете на Управителния съвет

Чл. 37. (1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на сдружението и дават гаранция за своето управление.

(2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Председател на Управителния съвет

Чл.38. (1) Председателят на Управителния съвет:

 1. представлява Сдружението;
 2. ръководи дейността на Сдружението;
 3. организира изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет;
 4. разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на Устава и решенията на Управителния съвет;
 5. открива, закрива и се разпорежда с финансовите сметки на Сдружението в съответствие с решенията на Управителния съвет и изискванията на този устав;
 6. сключва договори с физически и юридически лица;
 7. отчита дейността си пред Управителния съвет.

(2) в случай на отсъствие на Председателя на Управителния съвет правомощията му се изпълняват от упълномощен от него член на Управителния съвет;

(3) при подаване на оставка, трайна невъзможност да изпълнява задълженията си или смърт, правомощията на Председателя на Управителния съвет се изпълняват от избран от Управителния съвет негов член, до провеждането на редовно или извънредно Общо събрание.

 1. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ВОДЕНЕ НА КНИГИ:

Чл. 39. Съгласно разпоредбите на действащото законодателство, сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност и ще я оповестява публично.

Чл. 40. Сдружението не разпределя печалба.

Чл.41. Сдружението води книги за протоколите от заседанията на Общото събрание, на Управителния съвет. Ръководещият на съответното заседание и лицето, изготвило протокола удостоверяват с подписите си и носят отговорност за верността на съдържанието му.

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ:

Чл.42. Сдружението може да прекрати дейността си по решение на Общото събрание или по решение на Окръжния съд, според случаите, предвидени в закона.

Чл.43. При прекратяване, ликвидацията се извършва от Общото събрание или от определено от него лице.

Чл.44. Имуществото след ликвидацията, останало след удовлетворяването на кредиторите, се разпределя с решение на Управителния съвет съгласно чл. 44 ал.1 от ЗЮЛНЦ.

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ, ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

 • 1. Сдружението утвърждава свои печат и символи, като запазва изключителните си права на собственост върху тях.
 • 2. За неуредени в настоящия Устав въпроси се приемат решения на Общото събрание или пък се решават според изискванията на действащото в Република България законодателство.
 • 3. Настоящият Устав е приет от Учредителното събрание на Сдружение „СЪЮЗ НА МЛАДИТЕ ЮРИСТИ“, на 02.06.2016 год. и влиза в сила от деня на приемането му, като се подписва от Председателя на сдружението. Изменения и допълнения в Устава се извършват по реда на приемането му.

Дата: 02.06.2016 г.