Дейности

 • Организиране и провеждане на консултации, семинари, срещи, проучвания, кръгли маси, симпозиуми, конференции, конгреси, форуми, школи, лагери, работни срещи, масови прояви – фестивали, концерти, представления и конкурси и други за развитието и решаването на практически и организационни проблеми, свързани с основните цели и задачи;
 • Рекламна и издателска дейност, съставяне, издаване и разпространяване на специализирани помагала и други печатни и/ или електронни, аудио-видео и мултимедийни носители във връзка с основните цели на Сдружението;
 • Организиране на концерти, изложби и радио и телевизионни предавания и други мероприятия, съобразно целите на Сдружението;
 • Организиране и провеждане на екологични, културни, спортни, социални и художествени мероприятия, свързани с основните цели и задачи на Сдружението;
 • Разработване, финансиране и управление на проекти;
 • Консултантска дейност, включително с местни и чуждестранни инвеститори в областта на науката, правото, образованието, културата, социалните дейности, здравеопазването, екологията и всички други обществени сектори;
 • Списване и издаване на книги, научни журнали, вестници, които имат връзка с предмета на научните интереси и дейности на сдружението;
 • Създаване и поддръжка на интернет страници, интернет портали,страници в социалните медии и мрежи и др;
 • Утвърждаването на юридическата професия, разработване на нови учебни планове, курсове, семинари и обучения и превръщането й във все по-желана от студентите специалност;
 • Иницииране и поддържане на връзки с чуждестранни организации на юристи, асоцииране, обмяна на опит, международно и транс-гранично сътрудничество;
 • Учредяване на годишни награди в областта на правото;
 • Повишаване на първоначалната и последващата професионална квалификация на младите юристи през цялото време на практикуване на юридическата професия;
 • Други, незабранени от законите в страната цели, определени с решение на Общото събрание.